Početna O CENTRU Zaposleni

Zaposleni

DIREKTOR CENTRA

Marija Milenković

telefon: 016/ 214555
e-mail:  Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

opis poslova:

 • predstavlja i zastupa Centar;
 • organizuje i vodi poslovanje Centra;
 • odgpvpran je za zakonit rad Centra;
 • donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta uz saglasnost Osnivača, kao i druga akta iz svoje nadležnosti;
 • predlaže akte koje donosi Upravni odbor;
 • sprovodi odluke Upravnog odbora;
 • predlaže Upravnom odboru mere za unapređivanje rada Centra;
 • sprovodi finansijske odluke donete od strane Upravnog odbora;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Odlukom o osnivanju i Statutom Centra.

 

SEKTOR ZA PROFESIONALNI RAZVOJ

mr Lidija Krstić Stojičić

savetnik za profesionalni razvoj

telefon: 064/ 897-39-49069/773949

Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

opis poslova:

 • organizuje i rukovodi radom sektora Profesionalni razvoj,
 • zakazuje i vodi redovne i vanredne sastanke sektora Profesionalni razvoj i izveštava direktora Centra o sadržaju, odlukama i predlozima;
 • priprema i izrađšuje instrumente za ispitivanje potreba za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju;
 • prati stanje i potrebe u vezi sa stručnim usavršavanjem zapolsenih u obrazovanju;
 • analizira i vrši izbor programa stručnog usavršavanja;
 • učestvuje u izradi ponude programa Regionalnog Centra;
 • uspostavlja saradnju s nacionalnim i međunarodnim institucijama koje se bave izradom i razvojem programa stručnog usavršavanja;
 • prati ponudu postojećih programa iz raznih oblasti;
 • po ovlašćenju direktora pregovara sa autorima i relaizatorima programa o uslovima realizacije;
 • predlaže iznos kotizacije za seminar;
 • vodi evidenciju o uručenim sertifikatima za organizovane seminare;
 • sarađuje sa domaćim i inostranim srodnim institucijama;
 • sarađuje sa predstavnicima škola;
 • izrađuje prezentacije i stručne radove na temu stručnog usavršavanja;
 • pruža informacije o programima stručnog usavršavanja;
 • nadgleda realizaciju programa stručnog usavršavanja i druge programe i aktivnost Centra vodeći računa o maksimalnoj iskorišćenosti kapaciteta Centra;
 • inicira izradu novih programa prema iskazanim potrebama;
 • izrađuje lični plan profesionalnog razvoja;
 • razvoja i sprovodi programe namenjene stručnom usavršavanju nastavnika i vaspitača;
 • predlaže nagrade i stimulacije za radnike sektora Profesionalni razvoj;
 • sarađuje sa lokalnom zajednicom i drugim institucijama po potrebi;
 • sarađuje sa ostalim saradnicima u Centru;
 • za svoj rad odgovara Direktoru Centra;
 • obavlja i druge poslove po nalogu Direktora Centra.

Marija Jović

stručni saradnik za izbor programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i drugih učesnika u procesu obrazovanja i vaspitanja

telefon: 065/568-33-11066/8558560

Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

opis poslova:

 • učestvuje u radu sektora Profesionalni razvoj;
 • primenjuje instrumente za ispitivanje potreba za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju;
 • organizuje prikupljanje podataka na terenu;
 • vrši obradu i analizu podataka, prati realizaciju programa stručnog usavršavanja;
 • analizira i predlaže izbor programa stručnog usavršavanja;
 • učestvuje u izradi ponude programa Regionalnog Centra;
 • prati ponudu postojećih programa iz raznih oblasti;
 • kontaktira sa autorima i realizatorima programa;
 • predlaže iznos kotizacije za seminar;
 • formira grupe na osnovu prijava i kontaktira učesnike;
 • izrađuje specifikacije troškova za seminare, ili druge aktivnosti i prosleđuje na fakturisanje;
 • priprema (i po potrebi fotokopira, koriči i povezuje) štampani radni materijal;
 • izrađuje satnicu za seminar u dogovoru sa realizatorom i drugim koordinatorima;
 • vodi evidenciju o uručenim sertifikatima za organizovane seminare;
 • sarađuje sa predstavnicima škola;
 • izrađuje prezentacije i stručne radove na temu stručnog usavršavanja;
 • pruža informacije o programima stručnog usavršavanja;
 • učestvuje u planiranju realizacije programa stručnog usavršavanja;
 • distribuira ponudu Regionalnog Centra potencijalnim korisnicima putem elektronske pošte;
 • vrši evaluaciju programa;
 • prikuplja i promoviše primere dobre prakse iz obrazovno vaspitnih ustanova;
 • inicira publikovanje programa, odnosno materijala namenjeg stručnom usavršavanju nastavnika i vaspitača;
 • organizuje i realizuje druge programe i aktivnosti Centra;
 • izrađuje lični plan profesionalnog razvoja;
 • razvoja i sprovodi sopstvene programe namenjene stručnom usavršavanju nastavnika i vaspitača;
 • sarađuje sa lokalnom zajednicom po naogu pretpostavljenog;
 • sarađuje sa ostalim saradnicima u Centru;
 • za svoj rad odgovara Savetniku za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i Direktoru Centra;
 • obavlja i druge poslove po nalogu Direktora Centra i Savetnika za profesionalni razvoj.

SEKTOR: PROJEKTI I LJUDSKI RESURSI

Ivan Krstić

savetnik za projekte i ljudske resurse

telefon:
e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 • organizuje i rukovodi radom sektora Projekti i ljudski resursi
 • zakazuje i vodi redovne i vanredne sastanke sektora Projekti i ljudski resursi i izveštava Direktora Centra o sadržaju, odlukama i predlozima;
 • pruža podršku Direktoru Centra po pitanjima iz oblasti upravljanja projektima, menadžmenta i razvoja infrastrukture Centra;
 • pruža podršku Direktoru iz oblasti strateškog planiranja i razvojne politike Centra;
 • pruža podršku Direktoru Centra po pitanjima iz oblasti marketinga;
 • nadgleda rad zaposlenih u sektoru Projekti i ljudski resursi;
 • prati javne pozive i konkurse za razne projekte;
 • učestvuje u radu tima za izradu projekata i aplikacija po raznim javnim pozivima;
 • po nalogu Direktora Centra, vodi određene projekte u kojima je Centar participant;
 • sarađuje i komunicira sa Ministarstvima i drugim institucijama, a po nalogu Direktora Centra i za potrebe Centra;
 • prati stanje ljudskih resursa Centra;
 • primenjuje instrumente za analizu ljudskih resursa;
 • organizuje prikupljanje podataka na terenu, vrši obradu i analizu podataka;
 • predlaže Direktoru rešenja iz domena upravljanja ljudskim resursima;
 • izrađuje lični plan profesionalnog razvoja;
 • sarađuje sa lokalnom zajednicom po potrebi;
 • sarađuje sa Savetnicima i Saradnicima Centra;
 • predlaže nagrade i stimulacije za radnike sektora Projekti i ljudski resursi;
 • za svoj rad odgovara Direktoru Centra;
 • obavlja i druge poslove po nalogu Direktora Centra.

 

Tomislav Stojković

stručni saradnik na projektima

telefon: 064/ 206-10-90064/ 206-10-90
e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

opis poslova:

 • učestvuje u radu sektora Projekti i ljudski resursi;
 • prati javne pozive i konkurse za razne projekte;
 • učestvuje u radu tima za izradu projekata i aplikacija po raznim javnim pozivima;
 • po nalogu Savetnika za projekte i ljudske resurse radi na projektima;
 • izrađuje prezentacije i stručne radove;
 • organizuje i realizuje i druge programe i aktivnosti centra;
 • izrađuje lični plan profesionalnog razvoja;
 • razvija i sprovodi sopstvene programe namenjene stručnom usavršavanju nastavnika i vaspitača;
 • sarađuje sa lokalnom zajednicom po nalogu pretpostavljenog;
 • sarađuje sa ostalim saradnicima Centra;
 • za svoj rad odgovara Savetniku za projekte i ljudske resurse i Direktoru Centra;
 • obavlja i druge poslove po nalogu Direktora Centra i Savetnika za projekte i ljudske resurse.

SEKTOR: IKT I RESURSI

Anka Ivanović

savetnik za IKT i resurse

telefon: 069/773950
e-mail:  Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 • obezbeđuje informaciono-tehničku podršku za održavanje IT sistema Centra;
 • kreira i ažurira WEB sajt Centra i WEB sajt Resurs-centra;
 • formira, ažurira i održava bazu podataka;
 • administrira mrežu i računarski sistem;
 • učestvuje u planiranju razvoja IT infrastrukture Regionalnog Centra;
 • nadograđuje i rekonstruiše hardver;
 • ažurira i instalira postojeći softver i uvodi novi softver;
 • bavi se politikom bezbednosti IT sistema;
 • pruža stručnu pomoć iz oblasti IT ostalim zaposlenima u Centru i korisnicima;
 • radi na izradi biltena Centra;
 • pruža IT podršku za održavanje resursnog centra;
 • predlaže nabavku nove opreme i zamenu i popravku postojeće;
 • izrađuje lični plan profesionalnog razvoja;
 • sarađuje sa lokalnom zajednicom i drugim institucijama po potrebi;
 • sarađuje sa ostalim saradnicima Centra;
 • za svoj rad odgovara Direktoru Centra;
 • obavlja i druge poslove po nalogu Direktora Centra.

 

Olivera Ivanović

stručni saradnik u resurs centru

telefon: 064 / 897-39-48069/773948
e-mail:  Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

opis poslova:

 • učestvuje u radu sektora IKT i resursi;
 • stara se o Resurs centru, medijateci i Internet klubu;
 • vodi evidenciju o izdatim knjigama i učilima iz Resurs centra;
 • ažurira bazu podataka Resurs cetra i medijateke;
 • kreira i predlaže godišnji izdavački plan Centra;
 • kreira i predlaže godišnji plan promocija udžbenika;
 • kontaktira i sarađuje sa Narodnom Bibliotekom Srbije i izdavačima;
 • radi na izradi biltena Centra;
 • predlaže nabavku novih knjiga i učila;
 • organizuje programe i aktivnosti i Resurs centru;
 • organizuje i realizuje druge programe i aktivnosti centra, po potrebi;
 • izrađuje lični plan profesionalnog razvoja;
 • sarađuje sa lokalnom zajednicom po nalogu pretpostavljenog;
 • sarađuje sa ostalim saradnicima u Centru;
 • za svoj rad ogovara Direktoru Centra;
 • obavlja i druge poslove po nalogu Direktora Centra.

SEKTOR: ADMINISTRACIJA

Milena Ristić

stručni saradnik za finansije

telefon: 066/8558568
e-mail:  Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

opis poslova:

 • učestvuje u radu sektora Administracija,
 • organizuje materijalno-finansijske i opšte poslove;
 • odgovoran je za sprovođenje odluka Direktora iz oblasti finansija;
 • izrađuje predloge finansijskog plana, periodičnih obračuna, završnih računa i drugih akata iz oblasti finansija;
 • organizuje nabavku osnovnih sredstava, materijala i dr.prema utvrđenoj dinamici;
 • u saradnji sa direktorom vodi brigu o blagovremenom prilivu sredstava za rad Centra;
 • kontira svu finansijsku dokumentaciju;
 • stara se o usaglašenosti analitičkih sa sintetičkih kontima, kao i o blagovremenom usaglašavanju kupaca i dobavljača;
 • izrađuje i popunjava obrasce o investicijama;
 • vodi knjigu ulaznih i izlaznih faktura i knjigu žiro-računa;
 • izdaje fiskalne račune;
 • vrši prijem finansijsko-materijalne dokumentacije;
 • obrađuje, kontroliše i kompletira svu potrebnu dokumentaciju koja je potrebna za kontiranje;
 • priprema naloge za uplatu;
 • priprema naloge za uplatu preko interneta;
 • vrši elektronska plaćanja preko intereneta;
 • vrši kontrolu i likvidaciju dokumentacije blagajne;
 • vrši likvidaciju platnih spiskova;
 • vodi dnevnik blagajne i drugo;
 • vodi i ažurira evidenciju o potraživanjima po svim osnovama;
 • prati rokove plaćanja;
 • daje naloge za obračun kamata za zakašnjenja i dostavlja ih dužnicima za naplatu;
 • vodi operativnu evidenciju o uplatama i isplatama;
 • vrši uplate pazara na račun Centra;
 • vodi evidenciju o dokumentima obezbeđenja plaćanja i dostavlja sredstva plaćanja službi platnog prometa na naplatu;
 • priprema finansijsku dokumentaciju za utuženja neizmirenih potraživanja;
 • izrađuje lični plan profesionalnog razvoja;
 • sarađuje sa lokalnom zajednicom po potrebi;
 • sarađuje sa Savetnicima i Koordinatorima Centra;
 • za svoj rad odgovara Stručnom saradniku za pravne i administrativne poslove i Direktoru Centra;
 • obavlja i druge poslove po nalogu Direktora Centra i Stručnog saradnika za pravne i administrativne poslove.

Snežana Jović

tehnički sekretar

telefon:066/8558559
e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

opis poslova:

 • učestvuje u radu sektora Administracija;
 • obavlja operativne i administrativne zadatke po nalogu direktora;
 • prima i uspostavlja telefonsku vezu sa poslovnim partnerima i korisnicima;
 • daje i prima informacije u vezi Centra, radnih obaveza direktora Centra;
 • prima i otprema telekse, telefonske pozive i telegrame;
 • kontaktira sa strankama, rukovodiocima i radnicima Centra i istima distribuira umene i pismene naloge direktora Centra;
 • vodi pribeleške i obaveštava direktora Centra i druge izvršioce za sastanke kod direktora Centra;
 • trebuje i čuva kancelarijski materijal i stara se o njegovom racionalnom trošenju;
 • vodi evidenciju izdatih putnih naloga;
 • organizuje prijem stranaka kod direktora Centra po određenom protokolu;
 • evidentira poštu u internim dostavnim knjigama i stara se o dostavljanju iste;
 • vrši odlaganje primljenih akata,dokumenata i ostalih predmeta;
 • vodi urednu evidenciju odloženih predmeta;
 • stara se o razvrstavanju dokumentacije za arhiviranje;
 • arhiviranu dokumentaciju daje na revers i o tome vodi evidenciju;
 • vrši unošenje i obradu podataka iz delatnosti Centra samostalno na računaru;
 • redvno ažurira ranije unete podatke i upisuje nastale promene;
 • izrađuje lični plan profesionalnog razvoja;
 • sarađuje sa lokalnom zajednicom po potrebi;
 • sarađuje sa Savetnicima i Saradnicima Centra;
 • za svoj rad odgovara Direktoru Centra;
 • obavlja i druge poslove po nalogu Direktora Centra.

 

SLUŽBA ODRŽAVANJA CENTRA

Aleksandar Stamenković

domar

opis poslova:

 • učestvuje u radu sektora Sližbe održavanja;
 • vodi računa o video-nadzoru nad objektom;
 • stara se o bezbednosti objekta;
 • zadužen je za ključeve od sobe i čajne kuhinje;
 • vrši noćno dežurstvo u slučaju potrebe;
 • legitimiše i čuva legitimacije gostiju;
 • stara se o telefonskoj centrali;
 • stara se o bezbednosti objekta, instalacija i inventara;
 • stara se o bezbednosti zaposlenih i korisnika usluga;
 • stara se o održavanju instalacija i inventara;
 • vrši manje opravke istih;
 • namešta i uređuje učionice i kongresnu salu za potrebe seminara i drugih treninga, po nalogu članova stručnog tima;
 • izvršava naloge Direktora Centra, vezano za tehniku i opremu u Centru,
 • stara se o protivpožarnoj bezbednosti objekta, instalacija i inventara;
 • obaveštava Saradnike za IKT i resurse o svakom događaju ili pojavi koja može da ugrozi bezbednost zaposlenih, korisnika i objekta;
 • za svoj rad odgovara Direktoru Centra;
 • obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca i Direktora Centra.

Saša Simonović

domar

opis poslova:

 • učestvuje u radu sektora Sližbe održavanja;
 • vodi računa o video-nadzoru nad objektom;
 • stara se o bezbednosti objekta;
 • zadužen je za ključeve od sobe i čajne kuhinje;
 • vrši noćno dežurstvo u slučaju potrebe;
 • legitimiše i čuva legitimacije gostiju;
 • stara se o telefonskoj centrali;
 • stara se o bezbednosti objekta, instalacija i inventara;
 • stara se o bezbednosti zaposlenih i korisnika usluga;
 • stara se o održavanju instalacija i inventara;
 • vrši manje opravke istih;
 • namešta i uređuje učionice i kongresnu salu za potrebe seminara i drugih treninga, po nalogu članova stručnog tima;
 • izvršava naloge Direktora Centra, vezano za tehniku i opremu u Centru,
 • stara se o protivpožarnoj bezbednosti objekta, instalacija i inventara;
 • obaveštava Saradnike za IKT i resurse o svakom događaju ili pojavi koja može da ugrozi bezbednost zaposlenih, korisnika i objekta;
 • za svoj rad odgovara Direktoru Centra;
 • obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca i Direktora Centra.

 

Violeta Nikolić

spremačica

 • stara se o svakodnevnoj higijeni u objektu ;
 • stara se o promeni posteljine u sobi,
 • duži se posteljinom i ostalim inventarom u smeštajnom delu,
 • svakodnevno održava i čisti sve poslovne prostorije Centra, kako kancelarijski prostor, tako i kuhinjski prostor i sanitarni čvor,
 • obavlja poslove posluživanja stranaka,
 • brine o nabavci materijala i sredstava za higijenu,
 • obavlja generalno čišćenje tromesečno (pranje prozora, zavesa, tepiha, vrata i ostalo),
 • odgovara za pravilno korišćenje mašina i opreme za čišćenje,
 • zadužuje sredstva za higijenu i podnosi izveštaj o utrošku istih,
 • po potrebi obavlja poslove recepcionera;
 • za svoj rad Direktoru Centra;
 • obavlja i druge poslove po nalogu Direktora Centra.

 

Tijana Jović

spremačica

 

 • stara se o svakodnevnoj higijeni u objektu ;
 • stara se o promeni posteljine u sobi,
 • duži se posteljinom i ostalim inventarom u smeštajnom delu,
 • svakodnevno održava i čisti sve poslovne prostorije Centra, kako kancelarijski prostor, tako i kuhinjski prostor i sanitarni čvor,
 • obavlja poslove posluživanja stranaka,
 • brine o nabavci materijala i sredstava za higijenu,
 • obavlja generalno čišćenje tromesečno (pranje prozora, zavesa, tepiha, vrata i ostalo),
 • odgovara za pravilno korišćenje mašina i opreme za čišćenje,
 • zadužuje sredstva za higijenu i podnosi izveštaj o utrošku istih,
 • po potrebi obavlja poslove recepcionera;
 • za svoj rad Direktoru Centra;
 • obavlja i druge poslove po nalogu Direktora Centra.


 
Korisni linkovi ...

mpn

zov

ceo

nps

mreza

f1-latinica

rcsmederevo

rcuzice

rccacak

rckrusevac

rckikinda

rcsabac

rcnis

rckanjiza

rckragujevac

rcknjazevac

rcnovipazar

 

CSU Informator pdf