Центар за стручно усавршавање у образовању у сарадњи са Удружењем за стручно усавршавање одраслих „Едутех“ Нови Сад, 04. јуна 2022. године организовао је једнодневни семинар за запослене у ТШ „Раде Металац“ Лесковац на тему „Алтернативни погон моторних возила“. Овај семинар акредитован је од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања на 8 бодова стручног усавршавања под каталошким бројем 896 у важећем Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника. 

Семинар је реализовао Слободан Продановић, дипломирани инжењер машинствa. 

Наставници стручних предмета машинске струке упознати су са техничким решењима из области аутомобилске индустрије која обзиром на брзи развој технике нису обухваћена наставним планом, а која су присутна у пракси и са којима се ученици стално срећу. 

Остварен је циљ семинара: Упознавање полазника са савременим техничким решењима у области аутоиндустрије која на моторним возилима користе обновљиве изворе енергије и хибридни погон као потпуну или делимичну замену за фосилна горива, чиме се попуњава празнина између наставног програма и савремене праксе и јача стручни капацитет наставника.